Korespondence    
 Rudolf Havel  
8 záznamů
1

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 13.05.1979
 • ID záznamu: 52757

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 13.06.1979
 • ID záznamu: 52807

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 27.05.1979
 • ID záznamu: 52808

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 3.10.1979
 • ID záznamu: 51932

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence / PF
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1968
 • ID záznamu: 52485

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 10.04.1968
 • ID záznamu: 52507

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence / Blahopřání
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • ID záznamu: 52477

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 15.06.1979
 • ID záznamu: 52758
1