2 records
1

Quyền lúc của kể không quyền lúc = Moc bezmocných

  • Document's type: Book
  • Author: Václav Havel (Author) / Václav Bělohradský (Author of foreword) / Petr Pithart (Author of foreword) / Pham Nguyen Truong (Translation)
  • Date of origin: 1.1.2013
  • Record's ID: 38042

Cuôc Cách Mang Nhung Tiêp Khâc 1989 = Czechoslovakia's 1989 Velvet Revolution

  • Document's type: Anthology / Book
  • Author: Nguyẽ̂n Phan Cảnh (Author)
  • Date of origin: 1996
  • Record's ID: 17561
1