6 records
1

Sakai, Tatemi > Sparr, Marianne

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Tatemi Sakai (Author)
 • Date of origin: 19. 1. 1990
 • Record's ID: 21034

Sakai, Tatemi > Sparr, Marianne

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Tatemi Sakai (Author)
 • Date of origin: 21. 5. 1990
 • Record's ID: 22605

Sakai, Tatemi > Sparr, Marianne

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Tatemi Sakai (Author)
 • Date of origin: 23. 5. 1990
 • Record's ID: 22611

Sakai, Tatemi > Sparr, Marianne

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Tatemi Sakai (Author)
 • Date of origin: 26. 6. 1990
 • Record's ID: 22637

Sakai, Tatemi > Sparr, Marianne

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Tatemi Sakai (Author)
 • Date of origin: 12. 7. 1990
 • Record's ID: 22656

Sakai, Tatemi > Sparr, Marianne

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Tatemi Sakai (Author)
 • Date of origin: 20. 7. 1990
 • Record's ID: 21038
1