Všechny dokumenty    
 1958    Archiv Ivana M. Havla    SRPEN  
17 záznamů
1 2

?, Karel > Havel, Ivan M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Datum vzniku: 11.08.1958
 • ID záznamu: 53367

Havel, Václav M. > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 23.08.1958
 • ID záznamu: 52795

Havlová, Božena > Havel, Ivan M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 26.08.1958
 • ID záznamu: 53432

Havlová, Božena > Havel, Ivan M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 14.08.1958
 • ID záznamu: 53410

Havlová, Božena > Havel, Ivan M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 20.08.1958
 • ID záznamu: 53397

Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 29.08.1958
 • ID záznamu: 53423

Havel, Václav M. > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 25.08.1958
 • ID záznamu: 52851

Havel, Václav M. > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 17.08.1958
 • ID záznamu: 52759

Havel, Václav M. > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 30.08.1958
 • ID záznamu: 52785

Havel, Václav M. > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 26.08.1958
 • ID záznamu: 52786
1 2