5 records
1

Vyrozumenie: hra v dvanástich obrazoch

 • Document's type: Drama / Book
 • Author: Václav Havel (Author) / Milan Lasica (Translation)
 • Date of origin: 1965
 • Record's ID: 5319

Bolest

 • Document's type: Book
 • Author: Vladimír Holan (Author)
 • Date of origin: 1965
 • Record's ID: 5025

Vyrozumění

 • Document's type: Book / Drama
 • Author: Václav Havel (Author) / Věra Šedá (Editor)
 • Date of origin: 1965
 • Record's ID: 7102

Initiated symbol projection

 • Document's type: Book
 • Date of origin: 1965
 • Record's ID: 8090

Poutník na zemi. >> post hoc exsilium... <<

 • Document's type: Book
 • Author: Jan Čep (Author)
 • Date of origin: 1965
 • Record's ID: 54908
1