Všechny dokumenty    
 Olga Havlová    1945    Ivan M. Havel  
10 záznamů
1

Havel, Václav + Havel, Ivan > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 10.09.1945
 • ID záznamu: 53154

Havel, Václav + Havel, Ivan > Žáková, Štěpánka

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 15.10.1945
 • ID záznamu: 53389

Havel, Ivan > Vavrečka, Hugo

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 28. 3. 1945
 • ID záznamu: 1459

Havel, Ivan > Vavrečka, Hugo

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 28. 3. 1945
 • ID záznamu: 1458

Havel, Ivan > Vavrečková, Josefína

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 15. 3. 1945
 • ID záznamu: 1457

Havel, Ivan > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1945
 • ID záznamu: 53067

Havel, Ivan + Havel, Václav > Žáková, Štěpánka + Žák, Osvald

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 19.12.1945
 • ID záznamu: 53369

Auto

 • Druh dokumentu: Kresba
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta 20. století
 • ID záznamu: 1430

Lokomotiva 2

 • Druh dokumentu: Kresba
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 26.02.1945
 • ID záznamu: 1444

Krajina

 • Druh dokumentu: Kresba
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 15. 3. 1945
 • ID záznamu: 1358
1