64 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

?, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Datum vzniku: 1.1.1946
 • ID záznamu: 51951

?, Ivan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan (autor)
 • Datum vzniku: 20.12.1946
 • ID záznamu: 51914

Blecha, Josef > Havel, Václav M. + Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Pozvánka
 • Autor: Josef Blecha (autor)
 • Datum vzniku: 16.10.1946
 • ID záznamu: 54628

Cestovní pas Václava M. Havla

 • Druh dokumentu: Fotografie / Doklad
 • Datum vzniku: nedat., 1946
 • ID záznamu: 51773

Dětská kresba Václava Havla

 • Druh dokumentu: Kresba
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1946
 • ID záznamu: 52891

Duplikát rodného listu

 • Druh dokumentu: Rodný list
 • Datum vzniku: 4.3.1946
 • ID záznamu: 53652

Duplikát rodného listu

 • Druh dokumentu: Rodný list
 • Datum vzniku: 4.3.1946
 • ID záznamu: 53651

Havel, Ivan > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1946
 • ID záznamu: 53086

Havel, Ivan > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Kresba / Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 22.01.1946
 • ID záznamu: 53088

Havel, Ivan > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 10.03.1946
 • ID záznamu: 53152
1 2 3 4 5 > >>