Všechny dokumenty    
     PF    1993    Ingrid Plank  
4 záznamů
1

Plank, Ingrid > Hansen, ?

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ingrid Plank (autor)
 • Datum vzniku: 16. 12. 1993
 • ID záznamu: 49137

Plank, Ingrid > Hansen, ?

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ingrid Plank (autor)
 • Datum vzniku: 16. 12. 1993
 • ID záznamu: 49188

Plank, Ingrid > Schulze, Ilse

 • Druh dokumentu: Korespondence / Brožura
 • Autor: Ingrid Plank (autor)
 • Datum vzniku: 05. 01. 1993
 • ID záznamu: 49189

Plank, Ingrid > Schulze, Ilse

 • Druh dokumentu: Korespondence / Brožura
 • Autor: Ingrid Plank (autor)
 • Datum vzniku: 05. 01. 1993
 • ID záznamu: 49138
1