Všechny dokumenty    
     PF    1969    PF  
15 záznamů
1 2

?, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence / PF
 • Datum vzniku: 20.12.1969
 • ID záznamu: 52411

?, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Datum vzniku: 20.12.1969
 • ID záznamu: 52429

Hudeček, Karel > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Karel Hudeček (autor)
 • Datum vzniku: 18.12.1969
 • ID záznamu: 52418

?, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Datum vzniku: 17.12.1969
 • ID záznamu: 52479

Richter, Alfréd > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Alfréd Richter (autor)
 • Datum vzniku: 16.12.1969
 • ID záznamu: 52397

?, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Datum vzniku: 16.12.1969
 • ID záznamu: 52427

?, Slávka > Havel, Václav M. + Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Datum vzniku: 16.12.1969
 • ID záznamu: 52483

Poláčková, Jarmila + Poláček, Stanislav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Stanislav Poláček (autor) / Jarmila Poláčková (autor)
 • Datum vzniku: 15.12.1969
 • ID záznamu: 52438

Schliner, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Schliner (autor)
 • Datum vzniku: 15.12.1969
 • ID záznamu: 52478

?, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Datum vzniku: 14.12.1969
 • ID záznamu: 52426
1 2