4 záznamů
1

Zikmund, Miroslav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Miroslav Zikmund (autor)
 • Datum vzniku: 16. 12. 1993
 • ID záznamu: 6944

Zikmund, Miroslav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Miroslav Zikmund (autor)
 • Datum vzniku: 16. 12. 1986
 • ID záznamu: 26427

Zikmund, Miroslav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Fotografie
 • Autor: Miroslav Zikmund (autor)
 • Datum vzniku: 21. 9. 1993
 • ID záznamu: 6945

Zikmund, Miroslav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Miroslav Zikmund (autor)
 • Datum vzniku: 29. 1. 1990
 • ID záznamu: 4847
1