4 záznamů
1

Chramostová, Vlasta > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / PF
 • Datum vzniku: 1981
 • ID záznamu: 26242

Jirousovi + Stritzkovi > Havlová, Olga + Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / PF
 • Datum vzniku: 1. 12. 1981
 • ID záznamu: 26233

Vodňanský, Jan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Jan Vodňanský (autor)
 • Datum vzniku: 1. 12. 1987
 • ID záznamu: 26420

Zikmund, Miroslav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Miroslav Zikmund (autor)
 • Datum vzniku: 16. 12. 1986
 • ID záznamu: 26427
1