Všechny dokumenty    
     Rudolf Havel    1979  
5 záznamů
1

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 15.06.1979
 • ID záznamu: 52758

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 13.05.1979
 • ID záznamu: 52757

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 27.05.1979
 • ID záznamu: 52808

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 13.06.1979
 • ID záznamu: 52807

Havel, Rudolf > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Rudolf Havel (autor)
 • Datum vzniku: 3.10.1979
 • ID záznamu: 51932
1