2 záznamů
1

Cuôc Cách Mang Nhung Tiêp Khâc 1989 = Czechoslovakia's 1989 Velvet Revolution

  • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
  • Autor: Nguyẽ̂n Phan Cảnh (autor)
  • Datum vzniku: 1996
  • ID záznamu: 17561

Quyền lúc của kể không quyền lúc = Moc bezmocných

  • Druh dokumentu: Kniha
  • Autor: Václav Havel (autor) / Václav Bělohradský (autor předmluvy) / Petr Pithart (autor předmluvy) / Pham Nguyen Truong (překlad)
  • Datum vzniku: 1.1.2013
  • ID záznamu: 38042
1